ระบบบริหารสำนักสารสนเทศ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 กำลังดำเนินการ  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
แผนก
ปัญหาที่พบ
สถานะ
2282
วาสนา พุ่มโพธิ์ สำนักอธิการบดี รบกวนขอให้ซ่อนประกาศ ที่ขึ้นระบบไปแล้วค่ะ ..
2281
ปุณณภา อมรปิยะกิจ สำนักบริการการศึกษา ย้าย printer ค่ะ..
2280
สุภาภรณ์ พลอยทับทิม คณะการบิน เศษกระดาษติดในเครื่องพริ้นเตอร์ค่ะ (ห้องคณะการบิน)..
2279
นันท์นภัส อิ่มฤทธา คณะพยาบาลศาสตร์ เครื่อง PC ทำงานเปิดโปรแกรมได้ค่อนข้างช้า....
2278
วัฒนา ปั้นจิตร สำนักหอสมุดกลาง รบกวนช่วยเปิด Web OPAC ตัวเก่า opac.eau.ac.th เพื่อ ดึงสถิติข้อมูลเก่าบางส่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ..
2273
ปุณณภา อมรปิยะกิจ สำนักบริการการศึกษา ย้าย printer และ computer..
2265
พิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ EAU Heritage กรุณา Upload File วารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมปี 7 ฉบับที่ 2 ลง website มหาวิทยาลัยแทน File เดิม เนื่องจากมีการแก้ไขเนื้อหา (File ส่งให้คุณณัฐวัฒน์ทา..
2258
นางสาวปานชุลี ชัยจันทา สำนักอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ดับโดยอัตโนมัติบ่อยครั้ง..
2257
นางสาวปานชุลี ชัยจันทา สำนักอธิการบดี เครื่องคอมพิวเตอร์ดับโดยอัตโนมัติบ่อยครั้ง..
2256
นนทกร ทองสุวรรณ สำนักอธิการบดี เครื่องค้างบ่อย..