ระบบบริหารสำนักสารสนเทศ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 กำลังดำเนินการ  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
แผนก
ปัญหาที่พบ
สถานะ
2563
พุทธรักษา ตามสายสุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้..
2559
เมธี จั่นเทศ คณะบริหารธุรกิจ การ์ดเสียงเสียคับ เสียงไม่ออก เครื่อง PC รบกวนส่งเจ้าหน้าที่มาทำการซ่อมด้วยคับ เพราะต้องทำบทเรียนวิชาการฟังภาษาอังกฤษธุรกิจคับ ..
2557
รัชกฤช ธนพัฒนดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริ้นไม่ออก ..
2556
อลงกต แสงจันทร์ฉาย คณะเภสัชศาสตร์ คอมเปิดติด แต่จอไม่ขึ้น ได้แต่ไฟกระพริบไปเรื่อยๆ เลยทำงานไม่ได้ครับ..
2545
นางสาวอมรรัตน์ รัตนประภาต ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องลงเวลาตึกCได้..
2527
ผศ.วิทยา คณะเภสัชศาสตร์ DVD ROM ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้..
2501
ชนิษฐา กล้าหาญ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รบกวนตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่แผ่น CD แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ดับทุกครั้ง รบกวนด้วยนะคะ..
2487
จณิสตา รมจันทร์อินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย เครื่องปริ้นเตอร์เวลาปรื้นหลาย ๆ แผ่นติดต่อกัน แล้วติด ..