ระบบบริหารสำนักสารสนเทศ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 กำลังดำเนินการ  รอการตอบรับ

ลำดับ
ผู้แจ้ง
แผนก
ปัญหาที่พบ
สถานะ
3147
จุฑานุช ศิริสว่าง สำนักหอสมุดกลาง เครื่องคอมพิวเตอร์ชั้น 1 เคาน์เตอร์บริการใช้งานไม่ได้ค่ะ..
3113
ฐิตารีย์ ชุ่มชัยพฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์ เชื่อมต่อ wifi ไม่ได้ค่ะ..
2796
รพีพร เสงี่ยมจิตต์ บัณฑิตวิทยาลัย เครื่องปริ้นเตอร์ของหลักสูตร DBA ส่งซ่อมไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคืนจากสำนักสารสนเทศเลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะคะ..
2487
จณิสตา รมจันทร์อินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย เครื่องปริ้นเตอร์เวลาปรื้นหลาย ๆ แผ่นติดต่อกัน แล้วติด ..