รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
ธนาพันธ์ อัครเดชากร
ห้องเรียน
A308
334
จากการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. พบว่า ภาพที่ฉายจากโปรเจกเตอร์ค่อนข้างมืดครับ

แจ้งให้อาจารย์ย้ายไปใช้ห้องเรียนที่อุปกรณ์พร้อมใช้งาน
-
26/03/2561
เสร็จเรียบร้อย
พิเชฐ กุศลส่ง

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก