รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
ธนาพันธ์ อัครเดชากร
ห้องเรียน
A308
334
จากการสอนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. พบว่า ภาพที่ฉายจากโปรเจกเตอร์ค่อนข้างมืดครับ

กำลังดำเนินการ
พิเชฐ กุศลส่ง

คะแนนความพึงพอใจที่ได้