รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
วัชรี จันทขาม
คณะนิติศาสตร์
C
296
เครื่องปริ้น ปริ้นแล้วเป็นเส้นสีดำ

ใช้งานได้ปกติ
06/06/2561
เสร็จเรียบร้อย
ณรงค์ศักดิ์ ฤกษ์มณีฉาย

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก