รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
อ.กุลวดี เถนว้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
A
300
พบ Virusเครื่องคอมพิวเตอร์เลขาฯ + พบ virus ที่Flash Drive

รอแจ้งให้ไปรับเครื่องมาทำ
19/02/2561
เสร็จเรียบร้อย
ณรงค์ศักดิ์ ฤกษ์มณีฉาย

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก