รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณะเภสัชศาสตร์
A
373
เวลาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องตั้งเวลาก่อน ถึงจะสามารถ เข้า่ใช้อินเตอร์เน็ตได้

เปลี่ยนถ่านนาฬิกา
15/02/2561
เสร็จเรียบร้อย
กฤตเมธ ศรียาภัย

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก