รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
พรพิมล มูกขุนทด
สำนักบริการการศึกษา
C
112
คอมพิวเตอร์มีปัญหา CPU ดับเอง/ดับบ่อย

เปลี่ยน Ram
15/02/2561
เสร็จเรียบร้อย
กฤตเมธ ศรียาภัย

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก