รับงาน
วันที่แจ้งซ่อม เวลา
อาภัสรา ปานเสน
สำนักวิจัย
C215
394
คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ

เช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อย
15/02/2561
เสร็จเรียบร้อย
กิจโสภณ จันทร์ดิษฐ์

คะแนนความพึงพอใจที่ได้

ดีมาก